null

Prowadzenie zajęć psychoedukacyjno-rozwojowych dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD) - mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie zajęć psychoedukacyjno-rozwojowych dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD) - mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem www.witkac.pl do dnia 31.05.2024 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Michalina Skorłutowska nr tel. 22 44-37-587, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, Mariusz Szafran nr telefonu 22 44-37-593, od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00 – 15.00)

Załączniki: