null

Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 29 grudnia 2023 roku do godz. 12.00 .

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych :

Dominik Wojtak (tel. 22 443 76 10), Magdalena Placin (tel. 22 443 75 89)

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.

Zarządzenie nr 334/2024 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: