null

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami, otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024  zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2024 roku pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami ”, oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 29.12.2023 roku do godz. 12.00.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych :

Dominik Wojtak (tel. 22 443 76 10), Magdalena Placin (tel. 22 443 75 89)

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.

Załączniki: