null

Prowadzenie magazynu artykułów szkolnych oraz środków higieny osobistej działającego na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bemowo

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie magazynu artykułów szkolnych oraz środków higieny osobistej działającego na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 12.07.2024r. roku do godz. 12.00 .
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych:

Dominik Wojtak, nr telefonu 22 44 37 610,

Magdalena Placin,  nr telefonu 22 44 37 589,

(od poniedziałku  do piątku w godz. 9.00-15.00).

Załączniki: