null

Popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Warszawy, otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022  zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Warszawy

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/#contest/view?id=18754  do dnia 31.12.2021 roku do godz. 12:00.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Ewelina Dudkiewicz , nr telefonu 224437817,mail: edudkiewicz@um.warszawa.pl, oraz Monika Naulewicz, nr telefonu 224437615, mail:mnaulewicz@um.warszawa.pl, w godz. 9:00-15:00 ).

 

Zarządzenie nr 310/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: