null

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024 – 2026 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej  oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy”

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem  https://www.witkac.pl do 18  grudnia  2023  roku do godz. 15.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Magdalena Matuszyk , nr telefonu 22 443 67 43, od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.)

Zarządzenie nr 34/2024 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: