null

Realizacja działań profilaktycznych w zakresie higieny cyfrowej związanej z użytkowaniem urządzeń ekranowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Dzielnicę Żoliborz

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania: Realizacja działań profilaktycznych w zakresie higieny cyfrowej związanej z użytkowaniem urządzeń ekranowych

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl  do dnia 01 lipca 2024 roku do godz. 14.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz, nr telefonu 22 443 90 15, 22 443 90 14, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

Załączniki: