null

Tworzenie i rozwijanie wewnętrznych programów wolontariatu w organizacjach pozarządowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-12-18T16:00:00
Kategoria konkursu:
Projekty interdyscyplinarne
Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Tworzenie i rozwijanie wewnętrznych programów wolontariatu w organizacjach pozarządowych

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl do dnia 18 grudnia 2019 roku do godz. 16:00 Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2019 roku do godz. 16:00 w Kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Kancelaria ogólna Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3, 00-056 Warszawa (liczy się data wpływu do Kancelarii).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
    W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej. Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marta Dermańska,
    nr telefonu 22 443 34 17, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00).

 

Spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych pod tytułem „Przygotowanie i prowadzenie oferty szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy placówek i organizacji opiekuńczo-leczniczych w Warszawie” odbędzie się w dniu 6 grudnia o godz. 17.00 w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ulicy Kruczkowskiego 2 w sali nr 1.05.

Na spotkaniu zostaną przedstawione szczegóły realizowanych w tym zakresie wcześniejszych działań i wynikających z nich rekomendacji.

 

Odnośniki:

Załączniki: