null

tworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Włoch

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku w latach 2019-2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-11-13T16:00:00
Kategoria konkursu:
Uzależnienia
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku w latach 2019-2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom        i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,  jako element Lokalnego Systemu Wsparcia

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 13.11.2019 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2019 roku do godz. 16.00                       w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Zespół Spraw Społecznych dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.                       W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie                           o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Małgorzata Jaskłowska nr telefonu:               22 4434371, Danuta Paciorek, nr telefonu: 22 4434484, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

 

Odnośniki:

Załączniki: