null

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - powierzenie; otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - powierzenie.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2017-01-16T15:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - powierzenie

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 16.01.2017 roku do godz. 15:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2017 roku do godz. 15:00 w kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. Słowackiego 6/8 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Łukasz Kula-Orłowski, nr telefonu 22 443-90-11, od 1.12.2016 r. do 13.01.2017 r. w godz. 8.00 – 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: