null

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu wspierania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2017-01-19T14:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu wspierania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie  dzieci i młodzieży.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 19 stycznia 2017 roku do godz. 14.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2017 roku do godz. 15 w Wydziale Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy Al. Solidarności 90, II piętro, pok. 214.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do Urzędu dzielnicy oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (al. „Solidarności” 90, pok. nr 214 nr telefonu 22 443 57 65, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00)

 

Odnośniki:

Załączniki: