null

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży- powierzenie eliminacji dzielnicowych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

. Składanie ofert.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2018-12-19T16:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:

. Składanie ofert

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 19.12.2018 roku do godz. 16:00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2018 roku do godz. 16:00 w Wydziale Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy
ul. Kłopotowskiego 15 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Północ , 03-708 Warszawa, ul. Kłopotowskiego 15 pok. 520 lub 523 (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (03-708 Warszawa, ul. Kłopotowskiego 15 pok. 520, 521,523 , nr telefonu (22) 44 38 041, (22) 44 38 044, (22) 44 38 046, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: