null

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-12-15T16:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15.12.2016 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2016 roku do godz. 15:30 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. Modlińska 197, 03 – 122 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Roman Stachurski, Ewelina Barczak, nr telefonu 22 674 11 59, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 14:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: