null

Sprawozdania z konsultacji projektów programu współpracy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z § 7 uchwały nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji publikowane jest sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Ze sprawozdaniami z konsultacji projektów programów współpracy na lata 2011–2021 można zapoznać się poniżej.

Załączniki: