null

Spotkanie informacyjne dotyczące Programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w WARSZTACIE przy Pl. Konstytucji 4 - 21 lipca o godzinie 14.00

 

Roczny program współpracy jest programem operacyjnym dla Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW). Opiera się na założeniu, że organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są ważnym i niezbędnym partnerem dla samorządu w zakresie:

 • realizowania zadań publicznych
 • współtworzenia polityk publicznych, także poprzez monitoring działań władz samorządowych
 • proponowania i testowania nowych, innowacyjnych rozwiązań
 • budowania wizerunku i marki Warszawy

Reguluje m.in. takie obszary, jak:

 • współpraca finansowa organizacji z miastem np.: otwarte konkursy ofert, małe granty, zakup usług
 • udział organizacji w tworzeniu dokumentów o charakterze strategicznymdla miasta i realizacja wspólnych projektów
 • systemy wsparcia dla organizacji oraz rozwój kompetencji urzędników w zakresie współpracy z organizacjami
 • najem na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych
 • kierunki rozwoju struktury dialogu społecznego (Komisje Dialogu Społecznego. Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego, Forum Dialogu Społecznego, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego)

 

W stosunku do zeszłorocznego programu zostały wprowadzone następujące zmiany:

 1. cele szczegółowe i strategiczne oparte zostały o PRW;
 2. wyznaczone zostały 3 priorytetowe zadania publiczne do realizacji w 2016 roku;
 3. ujednolicony został słownik rocznego programu współpracy w oparciu o PRW;
 4. wydłużony został termin ogłaszania otwartych konkursów ofert na I połowę jak i całorocznych;
 5. skrócony został termin ogłaszania wyników otwartych konkursów ofert do 55 dni;
 6. zmienione zostały zapisy dotyczące rozwiązania KDSów i DKDSów.

 

Program współpracy dotyczy różnorodnych form współpracy. Dokument zawiera katalog  priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Miasta z organizacjami. Reguluje zasady współpracy Miasta z organizacjami w ramach komisji dialogu społecznego, dzielnicowych komisji dialogu społecznego, Forum Dialogu Społecznego oraz Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. We wspomnianych gremiach prowadzony jest dialog sektora samorządowego z pozarządowym. Organizacje współtworzą społeczna politykę Miasta uczestnicząc w procesie konsultowania dokumentów strategicznych.

 

Załączniki: