null

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2020-01-08T16:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 08.01.2020 roku do godz. 16.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.01.2020 roku do godz. 16.00 w Zespole Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20 w Warszawie, pok. 435, IV piętro lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20 w Warszawie, pok. 435, IV piętro, nr telefonu 22/ 44 38 707, 44 38 706 od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00 – 13:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: