null

Serdecznie zapraszam do współtworzenia nowego wieloletniego programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozpoczynamy prace nad nowym wieloletnim programem rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych, przedstawicieli III sektora i warszawskiego samorządu, do współtworzenia tego dokumentu, do uczestniczenia w warsztatach, spotkaniach, szerokich konsultacjach.

Chcielibyśmy wspólnie z Państwem przeprowadzić proces od odpowiedzi na pytanie „jak jest?”, przez określenie „co chcemy zmienić?”, po wskazanie „jak chcemy to zrobić?”.

W Warszawie mieszka 1,8 milion osób i w realizacji zadań publicznych na ich rzecz władze miasta wspiera ogromny III sektor. Z 13 tysięcy zarejestrowanych w stolicy fundacji i stowarzyszeń około 5 tys. działa na rzecz Warszawy i jej mieszkańców. Codziennie pomagają one m.in. w realizowaniu wizji Warszawy, przedstawionej w Strategii #Warszawa2030, sprawiają że staje się ona otwartą metropolią, przyjaznym miejscem, miastem aktywnych mieszkańców. Tworząc dokument, który wyznaczy kierunki współpracy m.st. Warszawy z III sektorem na najbliższe lata, mam poczucie, że od nas wszystkich zależy, czy pojawią się w nim rozwiązania, których potrzebujemy, które polepszą nasze współdziałanie, które przyczynią się do rozwoju stolicy i poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Uchwalony w 2015 roku, a obowiązujący do końca 2020 roku program przyniósł duże, pozytywne zmiany: m.in. coroczny wzrost nakładów na dotacje, uruchomienie generatora wniosków, zwiększenie liczby zadań wieloletnich, przejrzysty system oceny ofert, a wraz z nim wzrost zaufania do komisji oceniających. W ostatnim roku funkcjonowania tego dokumentu wspólnie z Państwem, chcemy się zastanowić, co się udało, a co nie, jak dziś wygląda kondycja warszawskiego III sektora i jego współpraca z samorządem, w jakim zakresie powinien być kontynuowany założony kierunek działań, a czego w samym programie zabrakło i powinno znaleźć się w nowym.

Rozpoczęliśmy proces zbierania pomysłów i uwag od członków Komisji Dialogu Społecznego, biur Urzędu m.st. Warszawy i warszawskich dzielnic. 6 lutego na spotkaniu Forum Komisji Dialogu Społecznego oficjalnie otworzymy prace nad nowym programem. Zebrane pomysły i uwagi posłużą do przygotowania marcowych i kwietniowych warsztatów, na które już dziś Państwa serdecznie zapraszam i na których wspólnie chcielibyśmy wypracować projekt programu (szczegóły podamy w późniejszym terminie). W maju zredagujemy propozycję gotowego dokumentu, by w czerwcu poddać ją szerokim konsultacjom. Odbędą się kolejne otwarte spotkania i warsztaty. Od lipca rozpocznie się redakcja ostatecznej wersji programu, która po wymaganych uzgodnieniach, akceptacjach i opiniach w listopadzie zostanie poddana pod głosowanie Rady m.st. Warszawy.

Mam nadzieję, że również dzięki Państwa zaangażowaniu uda się stworzyć dobry i ważny dla nas wszystkich program.

Ewa Kolankiewicz

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi