null

S3KTOR 2019

Drukuj otwiera się w nowej karcie

X edycja konkursu - S3KTOR 2019

Zapraszamy do zgłaszania do 11 lutego 2020 roku, zdaniem Państwa, najciekawszych inicjatyw realizowanych w 2019 roku. 

NAGRODY FINANSOWE przyznane zostaną w kategoriach:

1) S3KTOR Nowatorski – nagroda za nietuzinkowe, twórcze podejście do realizacji zadania. W ramach inicjatywy organizacja zastosowała autorskie metody w zakresie realizacji zadań statutowych. Poprzez swoje działania, bazując na własnym dorobku i wypracowanych programach, dotarła do odbiorców. Realizując zadania statutowe osiągnęła pozytywne rezultaty, które są spójne z polityką miasta stołecznego Warszawy. Organizacja zastosowała nowatorskie i skuteczne metody w rozwiązywaniu problemów, które mogą stanowić materiał szkoleniowy dla innych organizacji oraz stać się wzorem do naśladowania w przyszłości.

2) S3KTOR  Programowy – nagroda za działania regularne i systematyczne realizowane przez organizację pozarządową zbieżne z polityką miasta stołecznego Warszawy. Podstawą do realizacji inicjatywy był program lub były programy strategiczne miasta stołecznego Warszawy. Ważne, żeby organizacja wskazała przynajmniej jeden program, który miał kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia całości inicjatywy. Realizowana inicjatywa cechowała się zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności. Realizator inicjatywy wskazał cel szczegółowy, wskaźniki i osiągnięte rezultaty w odniesieniu do konkretnych zapisów programu, który był podstawą dla realizacji zadania.

3) S3KTOR Aktywizujący – nagroda za działania aktywizujące różne środowiska.

Organizacja szczegółowo określa grupę odbiorców, którzy uczestniczyli w realizacji zadania. W opisie należy uwzględnić metodykę naboru uczestników i oddźwięk społeczny oraz to jaki wpływ miała inicjatywa na dotychczas uśpione sfery życia społeczności, w której była realizowana. W opisie należy również wskazać jakie było zaangażowanie uczestników w prowadzeniu przedsięwzięcia, osiągnięte, mierzalne i niemierzalne rezultaty działań integracyjnych np. liczbę wolontariuszy uczestniczących w realizacji zadania, pozyskanych partnerów, w tym inne organizacje pozarządowe lub grupy społeczne.

4) Nagroda Za całokształt Grand S3KTOR

Nagrodą główną w konkursie jest nagroda Za całokształt Grand S3KTOR dla organizacji realizującej inicjatywy w okresie minimum dziesięciu lat.

Do konkursu w trzech kategoriach podstawowych mogą być zgłaszane inicjatywy, które łącznie spełniają następujące warunki:

1.Realizowane były w 2019 roku, niezależnie od terminu ich rozpoczęcia oraz zakończenia (czyli również projekty wieloletnie), za wyjątkiem inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu

2.realizatorem były organizacje pozarządowe;

3.realizowane były na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.

W przypadku inicjatyw wieloletnich oceniany będzie wyodrębniony etap danego projektu, realizowany od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
Jedna osoba może zgłosić do konkursu kilka inicjatyw.

Możliwe jest także zgłoszenie do konkursu więcej niż jednej inicjatywy danej organizacji pozarządowej – każda z nich będzie oceniana odrębnie.

Poniżej w załączeniu Zarządzenie, Regulamin, Karty zgłoszenia i Harmonogram konkursu.


Kartę zgłoszenia inicjatywy należy dostarczyć w jeden ze wskazanych poniżej sposobów w terminie 3 stycznia -11 lutego 2020 r.:

1) w wersji elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej  https://www.um.warszawa.pl/sektor-zgloszenia/

2) przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Centrum Komunikacji Społecznej (zwanego dalej CKS), na adres: ul. L. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa – za datę wpływu uznaje się datę doręczenia przesyłki do CKS;

3) przesłać pocztą elektroniczną na adres: ngo@um.warszawa.pl

Załączniki: