null

S3KTOR 2013

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Już 13 lutego ruszyła kolejna edycja konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR 2013. Każda osoba ma możliwość zgłoszenia do konkursu inicjatywę, którą uważa za najlepszą w całym poprzednim roku. Zgłoś swojego kandydata i Ty!

Spływy kajakowe, integracyjne imprezy sportowe, teatr uliczny a może rozdawanie herbaty osobom bezdomnym, to tylko niektóre z działań podejmowanych na terenie Warszawy w roku 2013 przez organizacje pozarządowe. Jeśli i ty byłeś beneficjentem takich działań lub uważasz, że jakaś inicjatywa zasługuje na wyróżnienie, zgłoś ją do konkursu S3KTOR, a może to właśnie ona zostanie najlepszą warszawską inicjatywą 2013 roku!

W jaki sposób zgłosić inicjatywę?
Wystarczy, że do 10 marca dostarczysz wypełnioną Kartę zgłoszenia inicjatywy lub Kartę potwierdzenia udziału inicjatywy  (kartę potwierdzenia udziału wypełniają tylko organizacje zgłaszające swoją inicjatywę).

Inicjatywy można zgłaszać w 10 kategoriach konkursowych:

 1. Edukacja – inicjatywy, które rozwijają umiejętności, wiedzę, zainteresowania mieszkańców Warszawy
 2. Ekologia i środowisko przyrodnicze –inicjatywy i działania edukacyjne na rzecz kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego, ładu przestrzennego, jego wartości estetyczno-widokowych, przyrodniczych, zachowania dziedzictwa przyrodniczego, promowanie, wdrażanie, wspieranie inicjatyw i zachowań proekologicznych mieszkańców Warszawy
 3. Kultura i sztuka – inicjatywy aktywizujące mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze, działania animujące i edukacyjne, które wzmacniają znaczenie kultury w codziennym życiu, inicjatywy dotyczące twórczości artystycznej
 4. Pomoc społeczna – inicjatywy, które nastawione są na wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, na profilaktykę uzależnień
 5. Projekty interdyscyplinarne – inicjatywy wykraczające jednoznacznie poza jedną kategorię konkursową
 6. Przestrzeń miejska – inicjatywy mające na celu kształtowanie ładu przestrzennego, estetyki przestrzeni miejskiej
 7. Społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka – inicjatywy, które promują aktywność obywatelską, wspierają kształtowanie demokratycznego społeczeństwa, odnoszą się do praw człowieka, upowszechniają postawy tolerancji wobec różnorodności i przeciwdziałają dyskryminacji
 8. Społeczność lokalna – inicjatywy, które sprzyjają rozwojowi środowisk lokalnych oraz integracji mieszkańców w poszczególnych dzielnicach np. wspólnot terytorialnych
 9. Sport i rekreacja – inicjatywy zachęcające mieszkańców do zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu lub inicjatywy dotyczące szkolenia i współzawodnictwa sportowego
 10. Zdrowie – inicjatywy mające na celu realizację działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 

 

Wypełnione zgłoszenie możesz dostarczyć:

 • pocztą elektroniczna na adres ngo@um.warszawa.pl,
 • faksem na numer 22 443 34 02,
 • wypełniając zgłoszenie online za pośrednictwem strony internetowej www.ngo.um.warszawa.pl (dotyczy jedynie Kart zgłoszenia inicjatywy),
 • osobiście do Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27, pok. 136, 00-099 Warszawa,
 • pocztą tradycyjną na adres Centrum Komunikacji Społecznej (j.w.),
 • pocztą tradycyjną lub osobiście dostarczyć do Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy.

 

Celem konkursu jest wytypowanie dziesięciu najlepszych warszawskich inicjatyw 2013 roku, których realizatorami były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz promocja działań warszawskich organizacji pozarządowych wśród mieszkańców Stolicy.

Załączniki: