null

Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii; Biuro Pomocy i Projektów Społecznych(2021-2023)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 

Informacje dodatkowe:Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2023 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 28 grudnia 2020 roku do godz. 16.00 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wiktor Niziołek, nr telefonu 443 14 47, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).

Zarządzenie nr 1410/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

Załączniki nr 1-3 do ogłoszenia konkursowego

Zarządzenie nr 1502/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 40/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 1502/2020

Tekst ujednolicony

Zarządzenie nr 109/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 1502/2020

Tekst ujednolicony

Zarządzenie nr 279/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników

Załącznik do ogłoszenia wyników

 

 

Odnośniki:

Załączniki: