null

Różnorodna Warszawa; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
27.01.2021 17:00
 

Informacje dodatkowe:Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Różnorodna Warszawa 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 27 stycznia 2021 roku do godz. 16:00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Anna Stec, nr telefonu 224430346, Milena Marciniak-Bogacz, nr telefonu 224430334 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00).

Zarządzenie nr 1373/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

Załączniki nr 1-3 do ogłoszenia konkursowego

Zarządzenie nr 192/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 499/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników

Załącznik do ogłoszenia wyników

 

 

Odnośniki:

Załączniki: