null

Rekomendacje dot. art 16

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 9.11.2015 roku, poniżej przypominam najważniejsze zasady dotyczące podzlecania:

 1. Zapisy do umów dotacyjnych:
  • W umowach dotacyjnych musi się znaleźć zapis:  „Zleceniobiorcy mogą zlecić część zadania, zarówno o charakterze technicznym jak i specjalistycznym, podmiotom niebędącym stroną umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy”. W przypadku aktualizacji opisu działań, harmonogramu lub kosztorysu dopisujemy: „i aktualizacją opisu działań, harmonogramu, kosztorysu”.
  • W umowach wieloletnich wynikających z ogłoszonych otwartych konkursów ofert przed nowelizacją ustawy, tj. 9.11.2015 roku nie ma możliwości dodania powyższego zapisu oraz dopuszczenia możliwości podzlecania.
  • W umowach zawartych na podstawie konkursów ofert zawartych na podstawie konkursów ogłoszonych po 9.11.2015 roku dopuszczalne jest aneksowanie umów poprzez wprowadzenie powyższego zapisu.
 2. Zapis do ogłoszeń konkursowych:
  Proponowany zapis dot. art. 16 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powinien znaleźć się w ogłoszeniu konkursowym w § 3. Warunki realizacji zadania publicznego w brzmieniu:  „W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informacja taka powinna znaleźć się w harmonogramie w kolumnie „Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działaniew zakresie realizowanego zadania publicznego”. Uzasadnienie przyczyny zlecania innemu podmiotowi organizacja powinna opisać w punkcie 8 „Opis poszczególnych działań”.
 3. Należy pamiętać:
  • Nie ma konieczności wskazywania konkretnych wykonawców części zadania (w ofercie jak i w umowie).
  • Podzlecanie dotyczy usług zarówno o charakterze technicznym jak i merytorycznym, określonych w harmonogramie działań ( pod warunkiem, że dana czynność/działanie jest niezbędne do realizacji zadania).
  • Jeśli oferta nie uwzględnia podzlecania zadania, natomiast w toku realizacji zadania wynika taka potrzeba, jest możliwość wyrażenia zgody w formie aneksu. Do biura/dzielnicy powinna wpłynąć prośba od organizacji o dokonanie zmiany wraz z merytorycznym uzasadnieniem. Ostateczną decyzję o możliwości podzlecania, podejmuje Dyrektor lub Burmistrz.
  • W kosztach osobowych, przy których nie została wskazana konkretna forma zatrudnienia, dopuszcza się zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt na adres: ngo@um.warszawa.pl

Załączniki: