null

Realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w związku z rozprzestrzenianiem się COVID- 19

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z panującą epidemią przygotowane zostało zarządzenie nr 480/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z rozprzestrzenianiem się COVID- 19.
 
W świetle zarządzenia dopuszcza się zmianę terminów realizacji zadań poza terminy wskazane w ogłoszeniu konkursowym, jak również zmianę warunków realizacji zadań publicznych, o ile nie zmieni to kryteriów oceny ofert, złożonych w otwartym konkursie ofert, w którym dokonano wyboru zleceniobiorcy.

Pełną treść zarządzenia znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/89D29862-515C-49E6-9031-C61D88F1D5D4/1516823/0480_3103.docx