null

Realizacja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych w Wesołej w okresie 15.03-20.12.2020 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wesoła

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego:. Realizacja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych w Wesołej w okresie 15.03-20.12.2020 roku.

Etap konkursu:
Rozpatrywany
Termin składania
2020-03-23T15:00:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

Realizacja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych w Wesołej w okresie 15.03-20.12.2020 roku

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 17 marca 2020 roku do godz. 15.00 Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2020 roku do godz. 15.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05–075 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie
  o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Katarzyna Wasiak, nr telefonu 22 443 40 47, Paweł Malinowski, nr telefonu 22 443 40 46, od poniedziałku do piątku  w godz. 10:00 – 14:00).

Załączniki: