null

Realizacja projektów upowszechniających kulturę w różnych działaniach oraz formach artystycznych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Realizacja projektów upowszechniających kulturę w różnych działaniach oraz formach artystycznych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2020-01-07T12:00:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja projektów upowszechniających kulturę w różnych działaniach oraz formach artystycznych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert   i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 7 stycznia 2020 roku do godz. 12.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2020 roku do godz. 16.00 w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Żelaznej 99, 01-017 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Kultury dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Żelaznej 99, 01-017 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Żelazna 99, pok. nr 201, nr telefonu 22 443 56 57 lub 22 443 56 59 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00).

.

 

Odnośniki:

Załączniki: