null

Realizacja programów mających na celu zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy poprzez ich aktywizację i integrację; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2019 roku oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programów mających na celu zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy poprzez ich aktywizację i integrację.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-01-02T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2019 roku oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programów mających na celu zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy poprzez ich aktywizację i integrację.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym
  pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 02 stycznia 2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 stycznia 2019 roku do godz. 16:00
  w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
  przy al. Komisji Edukacji Narodowej  61 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa (liczy
  się data wpływu do Urzędu Dzielnicy
  ).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy
nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 

 1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie
  o wycofaniu oferty.
 4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych: 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, pok. 447, p. Krystyna Małek
  tel. 22 443 74 64, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 oraz p. Karolina Patocka tel. 22 443 75 25, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

 

Odnośniki:

Załączniki: