null

Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
04.01.2021 17:00
 
Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zaprasza do składania ofert.
Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 4 stycznia 2021 roku do godz. 16.00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Izabela Niespodziewańska, nr telefonu 22 443 71 30, p. Monika Sawicka nr telefonu 22 443 71 42, p. Karolina Patocka, nr telefonu 22 443 75 25, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).
 
 
Zarządzenie nr 349/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników
 
Załącznik do ogłoszenia wyników

Załączniki: