null

Realizacja działań profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2021 roku; Zarząd Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Informacje dodatkowe: Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Realizacja działań profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2021 roku. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem: https://www.witkac.pl do dnia 4 stycznia 2021 roku do godz. 16:00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Izabela Niespodziewańska - nr telefonu 22 443 71 30, Monika Sawicka - nr telefonu: 22 443 71 42 i Karolina Patocka -nr telefonu: 22 443 75 25, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00).
 
Zarządzenie nr 340/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 marca 2021 r.
 
Załącznik do ogłoszenia wyników

Załączniki: