null

Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2018-12-20T15:45:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. 

 

Nazwa zadania konkursowego: Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 20.12.2018 roku do godz. 15:45.Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2018 roku do godz. 16:00​ w kancelarii Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Klimczaka 2. lub przesłać  na adres: 02-797 Warszawa, ul. Klimczaka 2 (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
  4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Magdalena Cacek-Ganc, Agata Izdebska, nr telefonu 22 44 34 990, 22 44 34 988, od poniedziałku do piątku  w godz. 8-16).

 

 

Odnośniki:

Załączniki: