null

PRZEPROWADZENIE ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 10-18 LAT ORAZ ICH RODZIN W RAMACH LOKALNEGO SYSTEMU WSPARCIA (LSW) W DZIELNICY REMBERTÓW; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Rembetrów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz zaprasz do składania ofert. Nazwa zadania:. PRZEPROWADZENIE ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 10-18 LAT ORAZ ICH RODZIN W RAMACH LOKALNEGO SYSTEMU WSPARCIA (LSW) W DZIELNICY REMBERTÓW.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2017-09-01T15:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Rembetrów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz zaprasz do składania ofert

Nazwa zadania:

PRZEPROWADZENIE ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 10-18 LAT ORAZ ICH RODZIN W RAMACH LOKALNEGO SYSTEMU WSPARCIA (LSW) W DZIELNICY REMBERTÓW

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 1300), należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 01.09.2017 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.09.2017 r. do godz. 15.00  w Kancelarii Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy ul. Gen. A. Chruściela 28 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/ przesyłką kurierską na adres: Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy Al. Gen. A. Chruściela 28 , 04-401 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura oświadczenie o wycofaniu oferty. 
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Beata Humięcka nr telefonu 22 4433850, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00).

Załączniki: