null

Przeprowadzenie programu edukacyjnego przeznaczonego dla rodziców oraz kadry w placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
23.12.2020 17:00
 
Informacje dodatkowe:Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Przeprowadzenie programu edukacyjnego przeznaczonego dla rodziców oraz kadry w placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https:// https://witkac.pl/Account/Login do dnia 23 grudnia 2020 roku do godz. 16:00 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Angelika Piątkowska , nr telefonu 22 443 29 97, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: