null

Przeprowadzenie pilotażowych działań na rzecz wsparcia instytucji miejskich we wdrażaniu zasad równego traktowania i poszanowania różnorodności; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
15.01.2021 17:00
Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Kategoria konkursu:
Projekty interdyscyplinarne
Informacje dodatkowe:Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Przeprowadzenie pilotażowych działań na rzecz wsparcia instytucji miejskich we wdrażaniu zasad równego traktowania i poszanowania różnorodności 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15 stycznia 2021 roku do godz. 16.00 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Bernadeta Włoch-Nagórny, nr telefonu 22 443 02 98 od poniedziałku do piątku w godz. 8 -16 ).

 

Odnośniki:

Załączniki: