null

Przedsięwzięcia kulturalne realizowane w takich formach jak: festiwale, wystawy, konferencje naukowe, przeglądy filmowe, itp. oraz działania społeczne aktywizujące mieszkańców, w tym działania międzypokoleniowe otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Żoliborz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2017 roku. Nazwa zadania konkursowego: Przedsięwzięcia kulturalne realizowane w takich formach jak: festiwale, wystawy, konferencje naukowe, przeglądy filmowe, itp. oraz działania społeczne aktywizujące mieszkańców, w tym działania międzypokoleniowe.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2017-01-16T15:00:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Żoliborz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2017 roku

Nazwa zadania konkursowego: Przedsięwzięcia kulturalne realizowane w takich formach jak: festiwale, wystawy, konferencje naukowe, przeglądy filmowe, itp. oraz działania społeczne aktywizujące mieszkańców, w tym działania międzypokoleniowe.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdaniaz wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl do dnia 16.01.2017 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2017 roku do godz. 15.00 w kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy  przy ul. Słowackiego 6/8 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, 01-627 Warszawa, ul. Słowackiego 6/8 (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Referat Kultury, pok. 101, nr telefonu 2244339040, 2244339039 od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-15.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: