null

Przedsięwzięcia kulturalne aktywizujące seniorów w Dzielnicy Praga-Południe; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa zadania konkursowego:.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-12-31T16:00:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego:  

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 31.12.2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.01.2020 roku do godz. 16:00 w Budynku Głównym Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy/Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa z dopiskiem „Wydział Kultury i Sportu” (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marta Radzio, nr telefonu 22 44 35 310, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00).

 

 

Odnośniki:

Załączniki: