null

PROWADZENIE ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 9-12 LAT ORAZ ICH RODZIN W RAMACH LOKALNEGO SYSTEMU WSPARCIA (LSW) W DZIELNICY REMBERTÓW;

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego:. PROWADZENIE ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 9-12 LAT ORAZ ICH RODZIN W RAMACH LOKALNEGO SYSTEMU WSPARCIA (LSW) W DZIELNICY REMBERTÓW.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2020-01-29T15:00:00
Kategoria konkursu:
Uzależnienia
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

PROWADZENIE ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY    W WIEKU 9-12 LAT ORAZ ICH RODZIN W RAMACH LOKALNEGO SYSTEMU WSPARCIA (LSW) W DZIELNICY REMBERTÓW.  

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 29 stycznia 2020 roku do godz. 15:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2020 roku do godz. 15:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Wydziału Spraw Spo- łecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych Beata Humięcka, pok. 612/3, nr telefonu 22 44 33 850, Beata Sułek, pok.612/3, nr telefonu 22 44 33 852, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.

 

Odnośniki:

Załączniki: