null

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B na terenie Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020 - 2022 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zaprasza do składania ofert.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-12-15T23:59:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020 - 2022  zadania publicznego w zakresie  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zaprasza do składania ofert.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. do dnia 15.12.2019 roku do godz. 24.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2019 roku do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców  Urzędu Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274,  03-841  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( ul. Podskarbińska 6 p.112, nr telefonu 22 443 – 52 - 54, od poniedziałku do piątku   w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: