null

Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 r., pod nazwą „Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie” oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2020-01-09T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 r.,   pod nazwą „Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie” oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 9 stycznia 2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kruczkowskiego 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Małgorzata Jodko-Strzelińska i Marek Pajer, nr telefonu (22) 443 14 62 oraz (22) 443 14 86,
    od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: