null

Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
31.12.2020 13:00
 
Informacje dodatkowe:Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie w zakresie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www. Witkac.pl do dnia 31 grudnia 2020 roku do godz. 12.00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Bogna Dąbrowska, nr telefonu 22 4437081, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: