null

Prowadzenie programów streetworkerskich wśród osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej (pilotaż); Otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2017-2018 oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego:. Prowadzenie programów streetworkerskich wśród osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej (pilotaż).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2017-09-25T15:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w  zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2017-2018 oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego:

Prowadzenie programów streetworkerskich wśród osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej (pilotaż)

 

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 25 września 2017 roku do godz. 15:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2017 roku do godz. 16:00 w Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 pokój 107  lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Niecała 2 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).
Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 
Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura oświadczenie o wycofaniu oferty. 
Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marcin Sobocki, Piotr Zygadło, nr telefonu 22 443 14 90 oraz 22 443 14 91 , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

 

Odnośniki: