null

Prowadzenie poradnictwa prawnego i wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie poradnictwa prawnego i wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 29 grudnia 2020 roku do godz. 16.00 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Bernadeta Włoch-Nagórny, nr telefonu 22 443 02 98 od poniedziałku do piątku w godz. 8 -16 ).

 

Zarządzenie nr 1411/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

Załączniki nr 1-3 do ogłoszenia konkursowego

Zarządzenie nr 46/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji

 

Zarządzenie nr 193/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników

 

Odnośniki:

Załączniki: