null

Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2020-01-02T15:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 02.01.2020 roku do godz. 15.00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.01.2020 roku do godz. 15.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany, 01-882 Warszawa ul. S. Żeromskiego 29 (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych – Agnieszka Kozieł, nr telefonu  22 32 54 436, Mateusz Gotz, nr telefonu 22 32 54 437 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 11:00.

 

 

Odnośniki:

Załączniki: