null

Prowadzenie działań środowiskowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy; otwarty konkurs ofert ogłoszony.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie działań środowiskowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-12-15T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie działań środowiskowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem: https://witkac.pl/Account/Logindo dnia 15.12.2016 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2016 roku do godz. 16.00 w Warszawie w Urzędzie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy/ Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy  ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, stanowisko nr 20-25 na parterze lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na  adres: ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Edyta Dobrzelewska, Daniel Pasiński, nr telefonu 22 51 03 347, 225103346, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: