null

Prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2020-2022 ; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa zadania konkursowego:. Prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2020-2022.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-12-20T15:40:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: 

Prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2020-2022 

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 20 grudnia 2019 roku do godz. 15:40. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2019 roku do godz. 18:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców – Kancelaria Główna Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. przy ul. Nowogrodzkiej 43 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
    W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Hubert Mazurek, nr telefonu 22 443 92 80, od poniedziałku do piątku w godz. 13-16).

 

 

Odnośniki:

Załączniki: