null

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych na lata 2021-2025

Drukuj otwiera się w nowej karcie

„Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych na lata 2021-2025” powstaje od stycznia 2020 r. i ma być drugim tego typu wieloletnim programem w historii stolicy. Pojawia się w nim wiele elementów, które będą kontynuacją kierunków działań zapisanych w poprzedniku, ale wprowadza również korekty, rozwinięcia i zupełnie nowe cele oraz działania.

 

Uchwalony w 2015 roku wieloletni program rozwoju współpracy, który obowiązywał do końca 2020 roku, doprowadził do wielu pozytywnych zmian, m.in. wzrastały co roku nakłady na dotacje, został uruchomiony generator wniosków, czy wprowadzony przejrzysty systemu oceny ofert.

Nowy dokument, który wyznaczy kierunki współpracy Miasta i organizacji pozarządowych na najbliższe lata tworzyliśmy od początku wspólnie z przedstawicielami trzeciego sektora. Rozmawialiśmy o tym, co się udało, a co nie, o oczekiwaniach, uwagach i pomysłach. Wspólnie odpowiadaliśmy na pytania: „jak jest?”, a „jak chcielibyśmy by było?” i planowaliśmy przeprowadzenie tej zmiany.

Możliwość uchwalenie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[1](Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 i Dz. U. z 2019 poz. 2020). Ustawodawca przewidział fakultatywność programu i Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego zarekomendowała prace nad dokumentem.

Program wyznacza kierunki współpracy Miasta i III sektora na kolejne lata. Jest podstawą dla rocznych programów współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi -  najważniejszych, obligatoryjnych dokumentów regulujących współpracę stołecznego samorządu z podmiotami III sektora.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są ważnym i niezbędnym partnerem dla samorządu m.in. w zakresie realizowania zadań publicznych, czy współtworzenia polityk publicznych. Dlatego niezwykle ważne jest programowanie rozwoju tej współpracy w dłuższej, niż roczna perspektywie. Kluczowe jest również, by Miasto i III sektor decydowały wspólnie w jakim kierunku chcą iść. Dlatego tworzenie Programu rozwoju współpracy m.st.  Warszawy i organizacji pozarządowych na lata 2021 – 2025 całkowicie opierało się na zasadzie współuczestnictwa organizacji. Prace rozpoczęły się od „czystej kartki”, którą przedstawiciele Miasta i III sektora wspólnie wypełniali treścią. Podczas ponadrocznego procesu, przerwanego na kilka miesięcy epidemią  COVID-19, przygotowaliśmy diagnozę, zebraliśmy wstępne pomysły do programu, odbyło się Forum Komisji Dialogu Społecznego, przeprowadziliśmy warsztaty konsultacyjne, na których był wypracowywany projekt programu.

Celem programu jest rozwój współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych jako kluczowego partnera przy tworzeniu polityk publicznych oraz efektywnej realizacji zadań publicznych.

Cel ten zamierzamy osiągnąć m.in. dzięki większemu zaangażowaniu organizacji w dialog oraz zwiększeniu ich wpływu na decyzje i dokumenty tworzone w Mieście. Chcemy też stale zwiększać przejrzystość i stabilność współpracy.

Będziemy robić to na trzech polach: dialogu, współpracy finansowej i współpracy pozafinansowej. Dla każdego z nich zostały wyznaczone cele szczegółowe, kierunki działań i zadania priorytetowe.  

Cel główny programu to:

„Rozwijamy współpracę m.st. Warszawy i organizacji jako kluczowego partnera przy tworzeniu polityk publicznych oraz efektywnej realizacji zadań publicznych”.

Cele szczegółowe to:

  1. Rozwijamy dialog we współpracy Miasta i organizacji (dialog).
  2. Budujemy stabilny system oparty na przejrzystych zasadach zlecania zadań publicznych organizacjom (współpraca finansowa).
  3. Wzmacniamy współpracę pozafinansową (współpraca pozafinansowa).

Szczegółowy opis prac nad Programem

Program powstawał w ramach trwającej ponad półtora roku współpracy przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy i warszawskich organizacji pozarządowych. 

Trzon zapisów programu powstał  w ramach następujących działań:

  • zebrania i opracowanie wstępnych uwag i propozycji do programu przekazanych przez komisje dialogu społecznego oraz biura Urzędu m.st. Warszawy i dzielnice m.st. Warszawy;
  • warsztatów diagnostyczno-kreatywnych;
  • uzgodnień wewnętrznych;
  • konsultacji z organizacjami;
  • zespołów roboczych.

Wstępna diagnoza oraz rekomendacje kierunkowe zostały przygotowane w okresie styczeń – marzec 2020 r., w oparciu o wyniki dostępnych badań, uwagi i pomysły od organizacji i urzędników (przesłane drogą mailową) oraz efekty prac z warsztatów diagnostyczno-kreatywnych w ramach Forum Komisji Dialogu Społecznego.

Od marca do sierpnia 2020 r., z powodu epidemii COVID-19, prace nad Programem zostały wstrzymane.

We wrześniu i październiku 2020 r. odbyły się warsztaty diagnostyczno-kreatywne z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędników, podczas których uzupełniona została diagnoza i wypracowywane były cele i działania Programu.

Usystematyzowanie i skonkretyzowanie tych celów i działań oraz przygotowanie założeń programu odbyło się od października do grudnia 2020 r. Od października pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy pracowali nad przygotowaniem projektu programu. Od grudnia 2020 do lutego 2021 roku założenia projektu programu zostały skonsultowane
z komisjami dialogu społecznego i z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego i poprawione według zgłoszonych uwag. W lutym 2021 r. projekt Programu został zaprezentowany na Kolegium Prezydenta i poprawiony zgodnie ze zgłoszonymi uwagami. W lutym i marcu 2021 r. odbyły się konsultacje projektu programu z organizacjami pozarządowymi oraz uzgodnienia z biurami Urzędu m.st. Warszawy i dzielnicami m.st. Warszawy. W ramach tych działań odbyły się m.in. warsztaty online dla przedstawicieli organizacji i urzędników. Od marca do maja 2021 r. w ramach prac zespołu roboczego zostały omówione i zaakceptowane – bądź odrzucone – uwagi z konsultacji i uzgodnień. Równolegle od maja do lipca 2021 r. trwały prace z Biurem Strategii i Analiz Urzędu m.st. Warszawy nad ostatecznym kształtem Programu. W sierpniu 2021 r. zostanie przygotowana ostateczna wersja programu. W sierpniu i we wrześniu 2021 r. podejmiemy działania w celu uzyskania wymaganych w Urzędzie akceptacji i opinii, a jesienią 2021 r. planujemy uchwalenie Programu przez Radę m.st. Warszawy.

 

 

Zdjęcie z warsztatów Programu Rozwoju Współpracy