null

Program doradczy Academy_Smolna#2020; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Rozwoju Gospodarczego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Program doradczy Academy_Smolna#2020.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2020-01-08T16:00:00
Kategoria konkursu:
Projekty interdyscyplinarne
Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Program doradczy Academy_Smolna#2020

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 08 stycznia 2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 stycznia 2020 roku do godz. 15.00  w Biurze Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Smolnej 4, 00-375 w Warszawie lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st Warszawy, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 

  1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marta Bienias, nr telefonu 22 443-02-57, od  poniedziałku do piątku do w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: