null

Program "Aktywny Warszawiak"; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
21.12.2020 11:00
 
Informacje dodatkowe:Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Program „Aktywny Warszawiak”. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 21 grudnia 2020 roku do godz. 10.00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Sylwia Chudek, Bożena Mazurkiewicz, nr telefonu 22 44 33 869, 22 44 33 868, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: