null

Profilaktyka i edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych na terenie m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Profilaktyka i edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych na terenie m.st. Warszawy.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2017-09-05T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Profilaktyka i edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych na terenie m.st. Warszawy

 Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 5 września 2017 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2017 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Pomocy i Projektów Społecznych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 2 (liczy się data wpływu do Urzędu).

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Adrianna Gryszka, Danuta Kuciewicz, Iwona Rywacka, Marek Pajer, nr telefonu 22 443 14 48, 22 443 14 66, 22 44 02 33, 22 443 14 86, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: