null

Procedura konkursowa 2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 6 listopada 2020 roku Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie nr 1316/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przywołane zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wchodzi w życie w dniu 15 listopada 2020 roku.

Poniżej została zamieszczona treść zarządzenia wraz z załącznikami do pobrania dokumentów.

Zarządzenie nr 1316/2020:

Załączniki dotyczące procedury konkursowej dla biur (wersje edytowalne):

 1. Procedura konkursowa dla biur (zał. nr 1);
 2. Wzór zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert (zał. nr 3);
 3. Wzór zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy ws. powołania komisji konkursowej (zał. nr 5);
 4. Wzór zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy ws. unieważnienia otwartego konkursu ofert (zał. nr 7);
 5. Wzór oświadczenia dotyczącego bezstronności i poufności (zał. nr 10);
 6. Wzór protokołu zbiorczego (zał. nr 11);
 7. Wzór zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy ws. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert (zał. nr 13);
 8. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w roku budżetowym (zał. nr 15);
 9. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w roku budżetowym na podstawie oferty wspólnej (zał. nr 16);
 10. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w okresie od 2 do 5 lat (zał. nr 17);
 11. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w okresie od 2 do 5 lat na podstawie oferty wspólnej (zał. nr. 18);
 12. Informacja na temat przyznanej dotacji na realizacje zadania ze środków m.st. Warszawy(zał. nr. 19)

 

Załączniki dotyczące procedury konkursowej dla dzielnic (wersje edytowalne):

 1. Procedura konkursowa dla dzielnic (zał. nr 2);
 2. Wzór uchwały Zarządu Dzielnicy ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert (zał. nr 4);
 3. Wzór uchwały Zarządu Dzielnicy ws. powołania komisji konkursowej (zał. nr 6);
 4. Wzór uchwały Zarządu Dzielnicy ws. unieważnienia otwartego konkursu ofert (zał. nr 8);
 5. Wzór zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie unieważnienia otwrtego konkursu ofert (zał. nr 9)
 6. Wzór oświadczenia dotyczącego bezstronności i poufności (zał. nr 10);
 7. Wzór protokołu zbiorczego (zał. nr 11);
 8. Wzór uchwały Zarządu Dzielnicy ws. rekomendowania do dofinansowania/finansowania ofert na realizację zadania publicznego (zał. nr 12);
 9. Wzór zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy ws. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert (zał. nr 14);
 10. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w roku budżetowym (zał. nr 15);
 11. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w roku budżetowym na podstawie oferty wspólnej (zał. nr 16);
 12. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w okresie od 2 do 5 lat (zał. nr 17);
 13. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w okresie od 2 do 5 lat na podstawie oferty wspólnej (zał. nr. 18);
 14. Informacja na temat przyznanej dotacji na realizacje zadania ze środków m.st. Warszawy (zał. nr. 20);

Do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zarządzenie nr 480/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z rozprzestrzenianiem się COVID- 19