null

Zmiana procedury dotacyjnej, programy współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

14 października 2021 roku zostało przyjęte zarządzenie nr  1708/2021 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarządzenie w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Najważniejsze zmiany procedury konkursowej obejmują następujące kwestie:

  • we wzorach ogłoszeń konkursowych oraz umów zostało uwzględnione zagadnienie dotyczące dostępności;
  • we wzorach ogłoszeń konkursowych usunięto zapisy dotyczące braku możliwości odwołań od wyników otwartych konkursów ofert;
  • usunięto przypis pozwalający na wprowadzanie dodatkowych załączników do ogłoszeń konkursowych;
  • w załącznikach do umów została doprecyzowana informacja o nierozliczaniu paragonów, które nie są uznawane za fakturę uproszczoną;
  •  protokół zbiorczy wysyłany jest w formie skanu oraz w wersji elektronicznej dostępnej cyfrowo;
  • zmienione zostały zapisy o zwrotach niewykorzystanej dotacji.

Nowe wzory dokumentów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/92A69F9B-B953-4D04-9965-E819BE35DB30,frameless.htm) oraz w zakładce: Otwarte konkursy ofert.

14 października 2021 roku Rada m.st. Warszawy podjęła ponadto dwie ważne dla współpracy Miasta i organizacji pozarządowych uchwały:

  • w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • w sprawie przyjęcia programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy na lata 2021-2025 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.