null

Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2019-10-14T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 14.10.2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2019 roku do godz. 16:00
w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
przy al. Krakowskiej 257 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Zespół Spraw Społecznych, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy
nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie
o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Małgorzata Jaskłowska nr telefonu:  22 4434371, Danuta Paciorek, nr telefonu: 22 4434484, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: